اسم پسرانه ایرانی، بیش از 100 نام پسر جدید، شیک و خاص

در جوامع امروزی که برخی اسم ها تکراری شده است و همه دنبال اسم پسرانه ایرانی  خاص و شیک برای فرزند خود هستند. از این رو ما در این مطلب عهد ایران می‌خواهیم به شما بیش از 100 اسم پسر فارسی و خارجی جدید، شیک، خاص و اصیل معرفی کنیم و اگر در آینده بچه دار شدید و یا آلان دنبال اسم هستید، برای پسرتان، این مطلب برای همین نوشته شده است. با ما همراه باشید.

 

اسم پسرانه ایرانی

 • ارَشک: جانشین اردشیر سوم. ریشه اوستایی دارد.
 • اَرحام: مهربان و رحم کننده، خویشان. ریشه عربی دارد.
 • چاوه: عزیز. ریشه کردی دارد.
 • چکاد: قلّه. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسرانه فارسی

 • آبتین: اسم پدر فریدون به معنی روح کامل. ریشه اوستایی و پهلوی دارد.
 • بُرنا: دلاور و شجاع؛ نیک جوان. ریشه فارسی دارد.
 • خاوین: پاک سرشت. ریشه کردی دارد.

 

اسم پسر جدید و امروزی

 • رامیار: سیاستمدار. ریشه کردی دارد.
 • آیکان: اصیل و نجیب. ریشه ترکی دارد.
 • سهند: اسم کوه. ریشه ترکی دارد.

 

اسم پسرانه ایرانی7

 

اسم پسرانه ایرانی، مذهبی جدید و شیک

 • اَحد: یگانه و یکتا. ریشه عربی دارد.
 • اَحیا: زندگی و زندگانی. ریشه عربی دارد.
 • اِرمیا: اسم یکی از پیامبران بنی اسرائیل به معنی بزرگ داشته شده. ریشه عبری دارد.
 • ایوب: به صبر وشکیبایی شهرت دارد.

 

اسم پسر شیک با الف

 • اَردوان: نگهبان درستکار، نام 5 تن از شاهان ایرانی اشکانی. ریشه فارسی دارد.
 • آریو: آریایی و سردار بزرگ فارسی آریو برزن. ریشه فارسی دارد.
 • آروشا: روشنایی و آرامش. ریشه سنسکریت دارد.

 

اسم پسر شیک با ب

 • باهر: درخشان. ریشه عربی دارد.
 • باراد: نام کسی که در کتیبه زرتشت آمده و شاپور یکم ساسانی زندگی می کرده. ریشه فارسی دارد.
 • برسام: آتش بزرگ مرکب. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسر خاص با پ

 • پرهان: لقب حضرت ابراهیم. ریشه فارسی دارد.
 • پریام: آخرین پادشاه تروا که شهرش دست یونانیان افتاد. ریشه یونانی دارد.
 • پارسیا: پارسی یا اهل پارس. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسر خاص با ت

 • تکین: پهلوان دلاور. ریشه ترکی دارد.
 • تیام: چشمانم. ریشه لری دارد.
 • توحید: یکتاپرستی. ریشه عربی دارد.

 

اسم پسرانه ایرانی3

 

اسم پسر خاص با ث

 • ثاقب: هوشیار. ریشه عربی دارد.
 • ثامن: میوه دهنده. ریشه عربی دارد.
 • ثامر: هشتمین. ریشه عربی دارد.

 

اسم پسر خاص با ج

 • جانیار: یاری دهنده جان. ریشه فارسی دارد.
 • جویان: جوینده. ریشه فارسی دارد.
 • جهانیار: یار و یاور جهانیان. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسر خاص با چ

 • چیا: کوهستان. ریشه کردی دارد.
 • چاوش: نقیب لشکر و قافله. ریشه ترکی دارد.
 • چهرآذر: چهره ای مانند آتش. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسر خاص با ح

 • حسام: شمشیر تیز و برنده. ریشه عربی دارد.
 • حسان: بسیار نیکو. ریشه عربی دارد.
 • حانان: رحیم، نام یکی از دلاوران در زمان داوود. ریشه عبری دارد.

 

اسم پسر خاص با خ

 • خسرو: پادشاه. ریشه فارسی دارد.
 • خوشیار: دوست شاد. ریشه فارسی دارد.
 • خرمشاد: با طراوت. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسرانه ایرانی5

 

اسم پسر خاص با د

 • دامون: دشت و صحرا. ریشه فارسی دارد.
 • داوین: دامنه کوه. ریشه کردی دارد.
 • دایان: سرافرازی. ریشه ترکی دارد.

 

اسم پسر خاص با ذ

 • ذکی: تیز و باهوش. ریشه عربی دارد.
 • ذکا: تیزهوشی و خورشید. ریشه عربی دارد.
 • ذاب: بسیار تشنه. ریشه زرتشتی یا فارسی دارد.

 

اسم پسر خاص با ر

 • رودین: فرزند پسر. ریشه فارسی دارد.
 • رایبد: دانشمند. ریشه فارسی دارد.
 • رادمان: با سخاوت. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسر خاص با ز

 • زانیار: یار دانا. ریشه کردی دارد.
 • زهیر: نام دلاور ایرانی در سپاه کیخسرو. ریشه فارسی دارد.
 • زامیاد: 28 امین ماه شمسی در قدیم، رامیاد. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسر خاص با ژ

 • ژابیز: اشک آتش، گیاه بومادران. ریشه کردی دارد.
 • ژیار: تمدن. ریشه کردی دارد.
 • ژیوار: زندگی. ریشه کردی دارد.

 

اسم پسر خاص با س

 • سدرا: نام درختی در آسمان هفتم بهشت. ریشه فارسی دارد.
 • سوما: نور ماه. ریشه فارسی دارد.
 • سیروان: نام رودی در غرب ایران. ریشه کردی دارد.

 

اسم پسرانه ایرانی1

 

اسم پسر خاص با ش

 • شنتیا: نام حضرت علی (ع) در زمان داوود به معنی پیروز. ریشه فارسی دارد.
 • شهراد: پادشاه جوانمرد. ریشه فارسی دارد.
 • شهیر: معروف، نام آور. ریشه عربی دارد.

 

اسم پسر شیک با ص

 • صابر: صبور، از نام های خدا. ریشه عربی دارد.
 • صوفی: اختر شناس. ریشه عربی دارد.
 • صالح: شایسته و درستکار. ریشه عربی دارد.

 

اسم پسر خاص با ض

 • ضُحا: زمانی پس از طلوع آفتاب. ریشه عربی دارد.
 • ضیاء: روشنایی. ریشه عربی دارد.

 

اسم پسر خاص با ط

 • طَهورا: پاک و پاکیزه. ریشه عربی دارد.
 • طوفان: هیاهو. ریشه یونانی دارد.

 

اسم پسر خاص با ظ

 • ظافر: پیروزی یابنده. ریشه عربی دارد.
 • ظهیر: پشتیبان. ریشه عربی دارد.

 

اسم پسر خاص با ع

 • عمید: عاشق و بی قرار. ریشه عربی دارد.
 • عادل: با انصاف. ریشه عربی دارد.
 • عِصام: ریسمان و طناب. ریشه عربی دارد.

 

اسم پسر خاص با غ

 • غدیر: روز یا واقعه غدیر. ریشه عربی دارد.
 • غیاث: فریاد خواهی. ریشه عربی دارد.

 

اسم پسر خاص با ف

 • فربد: دارای شکوه و جلال. ریشه فارسی دارد.
 • فرهام: نیک اندیش. ریشه فارسی دارد.
 • فرهوش: دارای هوش و ذکاوت. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسرانه ایرانی2

 

اسم پسر خاص با ق

 • قائد: رهبر و پیشرو. ریشه عربی دارد.
 • قباد: شاه محبوب. ریشه فارسی دارد.
 • قاآن: پادشاه بسیار عدل و بخشنده. ریشه ترکی دارد.

 

اسم پسر خاص با ک

 • کارن: شجاع و دلیر. ریشه فارسی دارد.
 • کیوان: نام سیاره زحل. ریشه فارسی دارد.
 • کیهان: جهان. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسر خاص با گ

 • گرگین: نام پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس. ریشه فارسی دارد.
 • گلباد: از شخصیت های شاهنامه. ریشه فارسی دارد.
 • گوشیار: حکیمی از فارس. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسر خاص با ل

 • لاوان: سفید. ریشه عبری دارد.
 • لاوین: نام منطقه ای مرزی در غرب ایران. ریشه فارسی دارد.
 • لهراسب: صاحب اسب تندرو. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسر خاص با م

 • مارتیا: انسان. ریشه اوستایی و پهلوی دارد.
 • میشا: همیشه جوان. ریشه فارسی دارد.
 • مِهزاد: بزرگ زاده. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسر خاص با ن

 • نادین: پویا و پر تحرک. ریشه فارسی دارد.
 • نیوان: مرد دلیر. ریشه کردی دارد.
 • نوید: مژده خبر خوش. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسرانه ایرانی6

 

اسم پسر خاص با و

 • واتیار: سخنگو. ریشه کردی دارد.
 • واران: نامی که مورخان یونانی به پادشاه ایرانی دادند.
 • ویوان: نام حاکم زخج در زمان داریوش

 

اسم پسر خاص با ه

 • هامون: زمین بدون بلندی و پستی. ریشه فارسی دارد.
 • هادان: نام پدر همسر ابراهیم (ع). ریشه عبری دارد.
 • هوریار: دوست خورشید. ریشه فارسی دارد.

 

اسم پسر خاص با ی

 • یونا: خداوند می دهد. ریشه عبری دارد.
 • یاشار: جاویدان. ریشه ترکی دارد.
 • یاسر: طرف چپ. ریشه عربی دارد.

 

اسم پسرانه ایرانی4

 

در آخر

انتخاب یک اسم مناسب برای پسرتان از این جهت اهمیت دارد که فرزندتان یک عمر با آن اسم زندگی خواهد کرد و در موقعیت های مختلف با آن اسم از او یاد خواهد شد پس این انتخاب بسیار بهم است و باید در انتخاب اسم در این دوره و زمانه بسیار کوشا عمل کرد تا آینده فرزندتان دست به تغییر اسم خود نزند.

 

منبع salamdonya

 

به اشتراک بگذارید:

author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.